Nowy obowiązek nałożony na właściciela/zarządcę budynku – złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od marca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, których celem jest uregulowanie kwestii rozliczania kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz niskoemisyjnych, a także gromadzenie danych dotyczących budynków i pochodzących z nich źródeł emisji. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2021 r. wprowadziła nadto utworzenie i uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której mają być gromadzone dane i informacje o budynkach i lokalach oraz wykorzystywanych w nich źródłach ciepła oraz źródłach spalania paliw. W zamyśle ustawodawcy zasadniczym celem utworzenia CEEB jest diagnozowanie i identyfikacja w skali kraju źródeł emisji z budynków, co ma przyczynić się do efektywniejszej walki ze zjawiskiem smogu oraz poprawą jakości powietrza, który to problem z roku na rok robi się coraz poważniejszy i dotyka mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.

W związku z wprowadzoną zmianą ustawy, każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o źródłach ciepła (w tym zasilania z sieci ciepłowniczej wykorzystywanej na potrzeby budynku lub lokalu) lub źródłach spalania paliw (o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW). Powyższy obowiązek dotyczy w zasadzie każdej kategorii budynków, w związku z czym obejmuje zarówno budynki (i lokale) mieszkalne jednorodzinne jak i wielorodzinne, a także budynki (i lokale) niemieszkalne (w tym lokale biurowe, usługowe, garaże, budynki gospodarstw rolnych, budynki przemysłowe itp.).

Kto ma obowiązek złożyć deklarację?

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych (lokali znajdujących się w bloku korzystających ze wspólnego źródła ciepła i spalania paliw) obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem. Najczęściej będzie to zatem wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa lub podmiot administrujący. Jeżeli jednak w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, np. kominek, to w takim przypadku właściciel lokalu winien złożyć taką deklarację samodzielnie.

Jaki jest termin na złożenie deklaracji?

Termin ten jest różny w zależności od tego kiedy nastąpiło pierwsze uruchomienie źródła ciepła lub źródła spalania paliwa w budynku, w szczególności czy miało to miejsce przed czy po 1 lipca 2021 r. I tak:

» w przypadku źródła ciepła lub źródła spalania paliw już eksploatowanych w budynkach w dniu wejścia życie nowelizacji ustawy, tj. uruchomionych po raz pierwszy przed 1 lipca 2021 r., właściciel lub zarządca budynku ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji do CEEB zawierającej informacje o liczbie i rodzaju źródeł eksploatowanych w obrębie nieruchomości. Tym samym termin na złożenie deklaracji w tym przypadku upłynął w dniu 30 czerwca br.

» W przypadku źródeł uruchomionych po dniu 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia, przy czym termin ten obowiązuje również w przypadku każdej zmiany w zakresie dotychczas użytkowanego w budynku źródła wywołującej konieczność złożenia nowej deklaracji.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć w postaci elektronicznej przez Internet za pośrednictwem strony https://ceeb.gov.pl/ (autoryzacja użytkownika jest dokonywana przy użyciu Profilu Zaufanego, podpisu osobistego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub standardowo w formie papierowej, wówczas wypełniony formularz deklaracji należy wysłać listem poleconym lub złożyć we właściwym Urzędzie Gminy lub Miasta.

Czy niezłożenie w terminie deklaracji wiąże się z jakimiś konsekwencjami?

Tak. Jeżeli właściciel lub zarządca budynku nie złożył deklaracji w ustawowym terminie, a w przypadku gdy pierwsze uruchomienie w budynku źródła ciepła lub źródła spalania paliwa w budynku miało miejsce przed 1 lipca 2021 nie uczynił tego w terminie do 30 czerwca br., to niewykonanie tego obowiązku uznaje się za wykroczenie zagrożone karą grzywny, która może zostać wymierzona przez organ – wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uspokajając wszystkie te osoby, które nie złożyły deklaracji w wyżej wskazanym terminie, jeżeli obowiązek ten zostanie spełniony po jego upływie, ale przed powzięciem przez organ wiadomości o popełnieniu wykroczenia, możliwe jest skorzystanie z instytucji tzw. „czynnego żalu” pozwalającej uniknąć zapłacenia grzywny. Z tych względów, aby uniknąć problemów oraz późniejszego niemiłego zaskoczenia zachęcamy Państwa do jak najszybszego złożenia deklaracji.

Autorka: Maria Obrębowska

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny to pisany przez ekspertów kwartalnik, na którego łamach informujemy o bieżących zmianach w prawie i wyjaśniamy przepisy istotne dla realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa handlowego i prawa spółek czy prawa pracy. Zapraszamy do lektury!

Kontakt

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Syty Adwokaci

  ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
  61-734 Poznań

  NIP: 9211809186
  REGON: 301348842